Zdravstveno-negovalna služba

Za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti je v domu organizirana ambulanta Zdravstvenega doma Lenart. Zdravnica splošne medicine prihaja v dom trikrat tedensko po urniku. V času odsotnosti domske zdravnice ob spremembah zdravstvenega stanja stanovalcev organiziramo prihod zdravnikov dežurne zdravniške službe iz Zdravstvenega doma Lenart.

Poleg primarne zdravstvene oskrbe, Dom sv. Lenarta skrbi tudi za specialistično obravnavo. V Dom redno prihajajo specialisti:

  • psihiatrinja
  • fiziater
  • epidemiolog

Da lahko zdravstveno nego dobro načrtujemo in izvajamo je pomembno tudi tesno sodelovanje s svojci stanovalcev, zlati v času hude bolezni.

V okviru osnovne zdravstvene dejavnosti za svoje stanovalce izvaja Dom sv. Lenarta zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo. Zdravstvena nega je celostna obravnava stanovalca, pomaga mu, da uresniči svoj psihični, fizični in socialni potencial v okolju v katerem živi. Zdravstvena nega omogoča sistematično, logično spoznavanje in ugotavljanje ter reševanje problemov v okviru kompetenc zdravstvenih delavcev.

Pri izvajanju zdravstvene nege sledimo sledečim načelom:

  • usmerjenost k stanovalcu,
  • upoštevanje stanovalca,
  • celovitost obravnave.

Dom sv. Lenarta upošteva sodobne metode in nova spoznanja s področja geriatrije in gerontološke zdravstvene nege, ki temelji na spodbujanju in ohranjanju čim večje samostojnosti stanovalcev, ter krepitvi zdravja. Zdravstveno nego izvajamo skladno z merili za razvrščanje stanovalcev po zahtevnosti zdravstvene nege. Zagotavljamo lahko štiri tipe zdravstvene nege.

Za izvajanje vsebine dela zdravstveno negovalne službe skrbi tim: diplomirana medicinska sestra, ki je nosilka zdravstvene nege, zdravstveni tehnik in bolničar. V izvajanje storitev oskrbe so vključene tudi strežnice.