Socialna služba

Prvi stik s prosilcem oz. bodočim stanovalcem in njegovimi svojci vzpostavi ravno socialna delavka, ki prevzame potrebno dokumentacijo za sprejem.

Selitev iz varnega in znanega domačega ognjišča je za starostnika pomembna življenjska odločitev. V Domu sv. Lenarta se zavedamo, da za starostnika pomeni vselitev v dom veliko spremembo v načinu življenja, saj prihaja v povsem novo bivalno okolje. Glede na medsebojno različnost vseh, ki v domu bivajo ali so v domu zaposleni, se je potrebno na skupno življenje prilagajati in se medsebojno spoštovati. Kljub različnemu socialnemu poreklu, izobrazbi, verski in narodni pripadnosti, prepričanju, psihičnemu in fizičnemu zdravju, so v našem domu vsi enaki. Do vsakega stanovalca skušamo ustvariti pristen človeški in tudi profesionalni odnos. Glavni poudarek našega strokovnega socialnega dela je upoštevanje načela socialnega vključevanja, proste izbire in spoštovanja pravic stanovalcev.

Hkrati je namestitev starostnika v institucionalno varstvo sprememba tudi za njegove svojce. Zato tudi delu s svojci posvečamo posebno pozornost. Trudimo se, da bi prosilcu in njegovim svojcem že pred sprejemom karseda natančno predstavili način življenja in aktivnostih v domu. Prosilca, ki mu zdravstveno stanje to omogoča, povabimo na pogovor ter ogled doma, povabimo jih, da skupaj obiščejo kulturno prireditev v domu ali redno družabno dejavnost.

Strokovno socialno delo v Domu sv. Lenarta poteka v treh sklopih:

1. delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom v dom:

  • evidentiranje prejetih vlog in vodenje postopka sprejema v skladu z veljavnimi predpisi (urejanje prosilčeve dokumentacije in priprava le-te za komisijo za sprejeme in odpuste, vodenje evidenc, korespondenca, urejanje arhiva),
  • nudenje informacij zainteresiranim občanom in njihovim svojcem s svetovalnim pogovorom (predstavitev postopka sprejema, domskih dejavnosti in aktivnosti, urejanje skrbništva za posebne primere, uveljavljane pravic, ogled doma idr).


  2. aktivnosti ob sprejemu novega stanovalca v dom:

   • priprava dokumentacije za sprejem bodočega stanovalca;
   • seznanitev z življenjem in aktivnostmi v domu,
   • predstavitev služb in seznanitev z zaposlenimi (strokovnimi delavci, osebje na oddelku, tehnične službe),
   • namestitev stanovalca v sobo in seznanitev s sostanovalcem ter predstavitev ostalim stanovalcem na oddelku,
   • seznanitev stanovalca in njegovih svojcev z nekaterimi splošnimi in internimi veljavnimi predpisi in navodili (hišni red, poti ugovora, s cenikom storitev, idr.),
   • urejanje osebnih zadev za stanovalce (osebne in zdravstvene izkaznice, odprtje TRR, denarne zadeve, prijava začasnega ali stalnega bivališča, urejanje skrbništva, uveljavljanje pravic, urejanje zavarovanja, idr.)

   3. Pomoč novo sprejetemu stanovalcu in njegovim svojcem pri vključevanju in prilagoditvi na novo bivanjsko okolje ter spremljanje stanovalca in njegovih svojcev ves čas bivanja v domu

    • izdelava individualnega načrta za vsakega novo sprejetega stanovalca in spremljanje zagotavljanja postavljenih ciljev,
    • svetovalno delo pri reševanju osebnih stisk in težav stanovalcev,
    • svetovalni pogovori s stanovalci in njihovimi svojci,
    • delo s svojci stanovalcev (pomoč pri reševanju osebnih stisk povezanih z vselitvijo starša v dom, opolnomočenje svojcev stanovalcev z demenco, pomoč svojcem umirajočih stanovalcev),
    • aktivnosti ob prenehanju bivanja stanovalca v domu, ki konča z odhodom, premestitvijo, odpustom ali smrtjo stanovalca,
    • svetovanje in urejanje pravic iz naslova zdravstvenega, socialnega in pokojninskega zavarovanja oz. pri uveljavljanju pravic po veljavni zakonodaji,
    • pomoč pri urejanju statusnih vprašanj,
    • spodbujanje stanovalcev, da se vključujejo v različne organizirane dejavnosti, ki potekajo v domu (aktivnosti delovne terapije, aktivnosti telesne vadbe, prireditve, izleti),
    • spodbujanje stanovalcev, da čim bolj sodelujejo pri skrbi zase in ohranjanju samostojnosti.

    Socialna delavka sodeluje v domskih strokovnih timih, ki obravnavajo problematiko stanovalcev ter iščejo in predlagajo možne rešitve, izboljšave. Ravno tako sodeluje v strokovnih timih in aktivih v strokovni javnosti oz. se povezuje z drugimi strokovnimi službami in reprezentativnimi in drugimi organizacijami v strokovni javnosti in lokalni skupnosti (aktivi, društva in združenja, prostovoljske organizacije, vrtec in OŠ, idr).

    Socialna delavka vodi skupino stanovalcev za izboljšanje kakovosti življenja v domu, sodeluje pri organizaciji in pripravi domskih prireditev, organizaciji izobraževanj za stanovalce, svojce in zaposlene, sodeluje pri organizaciji raznih projektov (npr. projekti medgeneracijskega sodelovanja, likovne kolonije idr.).

    Socialna delavka koordinira tudi prostovoljsko delo.

    Socialna delavka je dosegljiva za stanovalce, svojce in obiskovalce v času uradnih ur ali po dogovoru.

    Koncepti in metode socialnega dela

    Psihosocialni model obravnave stanovalcev postavlja v ospredje osebo kot edinstveno celoto duha, duše in telesa z edinstveno osebnostjo, individualno biografijo in življenjskimi zgodbami. V Domu sv. Lenarta koncepte, metode in modele dela s stanovalci in svojci uveljavljamo na ravni celotne organizacije oz. v vseh programih, ki jih izvajamo. Do razlik v uporabi metod in modelov prihaja, ker imajo programi različen namen in zasledujemo različne cilje, ki jih dosegamo z uporabo različnih metod.

    V Domu sv. Lenarta pri delu izvajamo sledeče koncepte:

    • partnerstvo (etika udeleženosti)
    • perspektiva moči
    • zagovorništvo
    • antidiskriminacijska usmeritev
    • skupine za samopomoč
    • socialne mreže
    • skupnostna skrb
    • osebno vodenje
    • analiza tveganja
    • normalizacija
    • individualizacija
    • skupnostno delo in timsko delo

    V Domu sv. Lenarta pri delu s stanovalci in svojci izvajamo individualne in skupinske metode socialnega dela, pri čemer upoštevamo strokovna načela individualizacije, celovitosti obravnave, aktivnosti in avtonomije posameznika ter možnost izbire. Ravno tako razvijamo multidisciplinaren pristop do uporabnikov. Metode dela in koncepte razvijamo na ravni celotne organizacije.

    Individualne metode izvajamo predvsem na podlagi osebne obravnave vsakega uporabnika tako s stališča socialne kot tudi zdravstveno negovalne obravnave. V individualnih načrtih obravnave skupaj z uporabnikom in svojci (skrbniki za poseben primer) opredelimo cilje obravnave in nato naredimo tudi evalvacijo postavljenih ciljev. Pri tem v samo obravnavo vključujemo v čim večji meri tudi svojce stanovalcev. Pomembno je, da se stanovalci počutijo kot del skupnosti in da se bodo v največji možni meri upoštevale potrebe posameznika, vendar je potrebno v okviru strokovne obravnave pogledati tudi na celotno skupino, saj so pravice posameznika vedno omejene s pravicami drugih.

    Skupinske metode se realizirajo pri raznih skupinskih aktivnostih na stanovanjskem oddelku in pri delu s svojci (pogovorne skupine, interesne skupine).

    Multidisciplinaren pristop do uporabnikov razvijamo z aktivnim vključevanjem različnih poklicnih profilov v načrtovanje in v samo obravnavno uporabnikov (strokovni tim obravnava posamezno problematiko stanovalca in poda predloge za reševanje situacije, izdelava individualnih načrtov).

    V skladu s potrebami bomo za svojce stanovalcev uporabili tako individualne (individualni razgovori) kot skupinske (sestanki s svojci) oblike dela.

    Najpogostejše metode, ki jih pri delu s stanovalci in svojci izvajamo v Domu sv. Lenarta so sledeče:

    • svetovanje in pogovarjanje,
    • ocenjevanje življenjskih situacij, funkcionalnih sposobnosti, potreb, moči, resursov,
    • skupinsko delo – reševanje konfliktov, interesne skupine, skupine za samopomoč za svojce, pogovorna skupina, timsko delo,
    • interaktivno delo – zastopanje interesov in zagovorništvo,
    • individualno načrtovanje – načrtovanje in realizacija ter evalvacija individualnih načrtov, ki jih bo pripravljal multidisciplinaren strokovni tim,
    • zagotavljanje storitev in informacij glede pomoči, namestitve, organiziranja storitev,
    • skupnostno delo – povezovanje z organizacijami iz lokalnega okolja in prostovoljci in
    • dokumentiranje.