Prostovoljstvo

1. KRATKA PREDSTAVITEV PROGRAMA

S prostovoljnim delom, ki je le dopolnitev rednega dela osebja v Domu Lenart d.o.o. (v nadaljevanju Dom Lenart), prostovoljci v domu organizirano in na odgovoren način prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja in bivanja stanovalcev v domu tako, da jim krajšajo čas, se z njimi družijo, jih spremljajo na razne aktivnosti in po opravkih, se z njimi pogovarjajo, jim berejo, igrajo igre in jim nudijo druge manjše zaposlitvene dejavnosti.

V skladu z navodili mentorja, urnikom in z izbranim oskrbovancem v domu prostovoljci:

 • berejo knjige in časopise slabovidnim stanovalcem
 • vodijo proste razgovore s stanovalcem (osebno družabništvo) ali skupino stanovalcev (pogovorna skupina),
 • spremljajo na sprehod, v kapelo, v trgovino, na banko, pošto in druge naslove
 • sodelujejo pri organizaciji raznih prireditev

Prostovoljno delo lahko poteka na deloviščih v Domu Lenart, kjer s takšnim delom ni moten delovni proces in kjer se s takšnim delom lahko prispeva k boljšem počutju stanovalcev in k dvigu kakovosti bivanja v Domu Lenart.

2. OSNOVNI CILJI PROGRAMA

 • večja kakovost bivanja v novem okolju,
 • večje zadovoljstvo uporabnikov v novem okolju,
 • zmanjšanje občutka socialne izključenosti ob menjavi okolja ter preprečevanje občutij osamljenosti in zapuščenosti s strani svojcev,
 • ohranjanje mobilnosti in samostojnosti,
 • usklajenost z individualnimi željami in potrebami stanovalcev.

3. CILJNA SKUPINA

Osnovni cilj programa je omogočiti družabništvo predvsem tistim stanovalcem doma, ki nimajo svojcev, imajo manj obiskov in imajo večje potrebe po stikih in aktivnostih.

Prostovoljci lahko v Domu Lenart obiskujejo le stanovalce, ki sami izrazijo željo za sodelovanje s prostovoljcem in pristanejo na njegove obiske.

Prostovoljno delo mora vedno potekati v interesu in v skladu z željami stanovalca.

4. POGOJI ZA VKLJUČITEV STANOVALCEV V PROGRAM

 • da je izražena lastna želja stanovalca,
 • da je kognitivno zmožen sprejemati sodelovanje,
 • da spoštuje pravila pri izvajanju programa.

5. VKLJUČENOST IN DELOVANJE PROSTOVOLJCEV V PROGRAMU

Prostovoljci se bodo vključeval v program v okviru individualnih ali skupinskih dejavnostih.

V okviru individualnih aktivnosti bomo razvijali osebno družabništvo, v okviru skupinskih aktivnosti pa bomo prostovoljce vključevali kot voditelje pogovornih skupin ali kot izvajalce raznih drugih aktivnosti.

6. OBVEZNOSTI PROSTOVOLJCEV

Prostovoljci so dolžni:

 • opravljati prostovoljno delo skladno s tem pravilnikom in dogovorom o opravljanju prostovoljnega dela,
 • opraviti usposabljanje v skladu s 2. členom tega Pravilnika o prostovoljskem delu v Domu sv. Lenarta
 • po svojih močeh s prostovoljskim delom pomagati stanovalcem v skladu z njihovimi potrebami ter v skladu s potrebami in navodili Doma Lenart,
 • delo opravljati humano in odgovorno ter spoštovati stanovalčevo osebnost, njegove individualne vrednote in potrebe,
 • kot zaupne varovati podatke o stanovalcih s katerimi sodeluje, podatke o njihovih svojcih o postopkih nege in oskrbe ter o ravnanju zdravstvenega osebja,
 • upoštevati navodila zdravstvenega osebja,
 • v primeru nesporazuma s stanovalcem o tem obvestiti mentorja,
 • spoštovati hišni red Doma Lenart in etična načela
 • pred obiskom stanovalca o tem obvestiti receptorja ter se vpisati v evidenčni list, ki se nahaja na recepciji,
 • na opravljaje prostovoljnega dela prihajati točno, oziroma o nameravani odsotnosti vsaj 1 dan pred predvidenim obiskom obvestiti mentorja,
 • v primeru nameravane prekinitve prostovoljnega dela o tem najmanj 15 dni vnaprej obvestiti socialno delavko,
 • o svojem delu pisati poročilo, v katerega zapišejo opravljeno število ur in opis prostovoljnega dela
 • upoštevati navodila osebja Doma Lenart za varno delo
 • na željo stanovalca takoj prekiniti s sodelovanje
 • obvestiti mentorja o vsakršni okoliščini ali njihovi osebni lastnosti, ki bi lahko vplivala na opravljanje prostovoljnega dela ali odnose z stanovalci
 • skrbeti za urejen videz ter upoštevati higienska pravila, ki veljajo za obiskovalce
 • spoštovati pravila lepega vedenja in vzajemnega spoštovanja
 • poročati o svojem delu mentorja

7. METODE IN NAČINI DELA

Pri implementaciji in realizaciji prostovoljnega dela v Domu Lenart uporabljamo sledeče metode socialnega dela:

 • zagotavljanje informacij o organiziranosti prostovoljnega dela in možnosti vključevanja
 • ocenjevanje potreb, tveganj, resursov in funkcionalnih sposobnosti
 • laično zagovorništvo
 • dokumentiranje

8. PRAVICE UPORABNIKOV IN MOŽNOSTI PRITOŽBE

O vsakršni kršitvi obveznosti prostovoljcev je osebje na oddelku dolžno obvestiti mentorja. Tudi stanovalec je v koliko meni, da so mu kršene pravice o tem obvesti mentorja, ki preveri situacijo in opravi pogovor. V kolikor stanovalec ni zadovoljen z opravljenim delom mentorja, se lahko pritoži koordinatorju, ki o kršitvi obvesti prostovoljno organizacijo, ki ji pripada kršitelj. V kolikor pri reševanju nastala situacije nismo uspešni sodelovanje prekinemo. Stanovalec ali prostovoljec lahko kadarkoli na lastno željo prekineta sodelovanje.

9. NABOR PROSTOVOLJCEV

V prostovoljno delo v Domu Lenart se vključujejo prostovoljci iz prostovoljnih organizacij in drugih organizacij, ki spodbujajo solidarnost v družbi – prostovoljci iz Župnijskih karitas in Kolpingovega združenja, skavti, dijaki srednjih šol in študentje.

10. INFORMACIJE

Zlatko Gričnik, direktor
zlatko.gricnik@domlenart.si ali 059 221 101

Apolonija Šporin, strokovni vodja
polona.sporin@domlenart.si
059 221 103 ali 051 600 541

Vtisi prostovoljcev

Veliko sem se naučila od te moje skupine, nekateri so prihajali redno spet drugi, ko so imeli željo po tem, tretji so poslušali le od daleč. Dali so mi dobre življenjske napotke, »opozorila« kaj naj nikoli ne pozabiš v življenju, spominov, ki so jih delili z menoj, za vse to jim lahko rečem le hvala. Hvala, da so me sprejeli v sredino in so bili pripravljeni deliti svoje nauke z menoj, meni pa je bilo zadovoljstvo, da sem svoj čas lahko namenila njim in njihovega malo zapolnila.

Bila sem prisotna na prireditvah in dogodkih in zmeraj bolj ugotavljala, da ni potrebno veliko narediti, da bi se nekdo dobro počutil. Velikokrat samo nasmeh in prijazen pozdrav, posluh, naredijo več kot pa vsa ostala dejanja.

(B.M.)

Prostovoljno delo v Domu je zame priložnost, da postanem bogatejša za nova spoznanja in nove izzive. V Dom prihajam enkrat tedensko in se družim s stanovalci. Že tedaj, ko sem prvič prejela poziv za prostovoljno sodelovanje, se je v mojem srcu in moji duši oglasila vest. Tukaj, še posebej tukaj, med toliko osamljenimi je moja priložnost, da s toplo besedo, pogledom, stiskom roke prinašam toplino vsem, ki to potrebujejo.

(M. F)